Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van RedStar Sales B.V. gevestigd te De Lier aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden gedateerd 1 juli 2015.

 

ARTIKEL 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Verkoper, voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Verkoper en Koper. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.

1.2 Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing naast deze voorwaarden indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden van Koper en deze voorwaarden, prevaleren deze voorwaarden.

1.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigd zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en Koper zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

ARTIKEL 2 Offertes en vertegenwoordiging Koper

2.1 Offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn altijd vrijblijvend en kunnen alleen zonder afwijkingen worden aanvaard. Offertes en aanbiedingen worden in elk geval geacht te zijn vervallen indien deze niet binnen twee weken zijn aanvaard.

2.2 De persoon die tekent namens Koper verklaart door het plaatsen van zijn handtekening, dat hij bevoegd is Koper te vertegenwoordigen en dat alle noodzakelijke formaliteiten hiertoe zijn vervuld.

 

ARTIKEL 3 Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn in Euro, exclusief vervoers- en verpakkingskosten en andere bijkomende kosten zoals fust, lastdragers, verzending, transport en verzekering en zijn exclusief BTW. Alle heffingen, opslagen, belastingen, extra kosten enz., die door (semi-)overheid zijn opgelegd aan Verkoper ter zake het verkochte, komen voor rekening van Koper.

3.2 Verkoper is niet gehouden een Overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk of schrijffout.

3.3 Mondelinge toezeggingen van, en afspraken met, ondergeschikten van Verkoper binden Verkoper slechts nadat en voor zover zij door de desbetreffende ondergeschikte van Verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

 

ARTIKEL 4 Plaats van nakoming, wijze van levering en risico

4.1 De plaats van levering wordt per (koop)Overeenkomst overeengekomen. Als er geen specifieke plaats van levering is overeengekomen  vindt levering ex Works plaats. Ex Works wordt gedefinieerd overeenkomstig de meest recente versie van  de INCO terms.

4.2 Indien is overeengekomen dat het vervoer van het verkochte door of vanwege Verkoper geschiedt, vindt de levering plaats op het moment van aflevering van het verkochte op de overeengekomen plaats.

4.3 Wanneer het verkochte door of vanwege Verkoper voor Koper wordt opgeslagen, vindt de levering plaats op het moment dat het verkochte is opgeslagen.

4.4 Vertraging in de levering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft Koper geen recht op ontbinding van de Overeenkomst.

4.5 Het risico van het verkochte komt voor Koper vanaf het moment van levering van het verkochte en, indien Koper geen medewerking verleent aan de levering, vanaf het moment dat levering is geweigerd.

 

ARTIKEL 5 Geleverde hoeveelheid

5.1 De geleverde hoeveelheid wordt qua aantal, gewicht en publiek- of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen, geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen respectievelijk voorgeschreven behoudens door Koper te leveren tegenbewijs.

 

ARTIKEL 6 Leveringstermijn

6.1 Opgegeven of overeengekomen (af)levertijden of -data zijn geen fatale termijnen. Verzuim treedt eerst in door ingebrekestelling. Een redelijke termijn voor nakoming is minimaal gelijk aan de oorspronkelijk levertermijn.

6.2 De opgegeven of overeengekomen (af)leveringstijden of -data zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden, productieverwachtingen of tijdige levering aan Verkoper van de door Verkoper bestelde voorraden, materialen of onderdelen.

6.3 Onmogelijkheid tot levering dan wel overschrijding van de leveringstermijn, ongeacht de herkomst van zaken, verplicht Verkoper niet tot betaling van enige schadevergoeding.

6.4 Overschrijding van de leveringstermijn geeft Koper niet het recht de koop te ontbinden of zijn betalingsverplichtingen op te schorten of niet tijdig na te komen.

 

ARTIKEL 7 Controle door Koper na levering en klachttermijn

7.1 Koper dient de geleverde zaken bij levering (ongeacht waar, op welke wijze en onder welke voorwaarden deze plaatsvindt) te controleren op beantwoording aan de Overeenkomst, namelijk
a. of de juiste zaken geleverd zijn;
b. of de geleverde zaken aan de kwaliteitsvereisten voor normaal gebruik voldoen;
c. of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal en gewicht) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Bij een afwijking in kwantiteit van 3% of minder wordt de geleverde kwantiteit geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

7.2 Klachten over gebreken, waaronder afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit, moeten zo spoedig mogelijk na het tijdstip waarop de gebreken redelijkerwijs konden worden ontdekt, doch uiterlijk 24 uur na de aflevering, aan Verkoper worden medegedeeld en moeten daarna binnen 8 uur schriftelijk worden bevestigd vergezeld van fotomateriaal en traceability codes. Verkoper is niet aansprakelijk voor niet herkenbare gebreken aan verse producten, tenzij Koper bewijst dat Verkoper of zijn producenten daarvan op de hoogte was c.q. waren.

7.3 Indien er sprake is van een gebrek, moet de Koper de geleverde zaken in zijn geheel bewaren en Verkoper of een door Verkoper aangewezen derde in de gelegenheid stellen de geleverde zaken te bezichtigen, tenzij partijen anders overeenkomen.

7.4 Koper moet altijd als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken zorgen.

7.5 Het indienen van een klacht ontslaat Koper niet van zijn betalingsverplichtingen overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, tenzij de klacht en een ontslag uit de betalingsverplichting door Verkoper schriftelijk is geaccepteerd.

7.6 Ingeval van door Verkoper gegrond bevonden klachten, kan Verkoper naar zijn keuze de goederen terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs, dan wel de zaken vervangen. Koper heeft echter geen recht op enige schadevergoeding. Bij gegrond bevonden klachten, in het bijzonder buiten Europa, zullen de kosten van terugneming en terugbetaling van de koopprijs en/of vervanging van de zaken voor 50 % voor rekening van Verkoper en voor 50 % voor rekening van Koper komen.

7.7 Zaken kunnen door Koper slechts worden geretourneerd, nadat Verkoper zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Alle retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

 

ARTIKEL 8 Betaling

8.1 Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8.2 Iedere betaling op openstaande facturen wordt geacht te zijn geschied ter voldoening van de oudste openstaande posten.

8.3 Koper heeft , ook indien hij op enigerlei andere wijze betaald, eerst dan betaald wanneer het factuurbedrag op de bankrekening van Verkoper is bijgeschreven. Indien de bijschrijvingsdatum de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt, heeft Verkoper het recht om ter zake deze overschrijding rente in rekening te brengen middels een rentenota.

8.4 De door Verkoper in het kader van gerechtelijke procedure gemaakte kosten bij tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst komen voor rekening van Koper. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van €20,00. De door Koper verschuldigde rente in geval van niet tijdige betaling bedraagt 3 % van het factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte van een maand waarmee de vervaldag is overschreden.

8.5 Koper heeft nimmer recht op betalingskorting, noch het recht om bedragen, uit welke hoofde dan ook, van het te betalen factuurbedrag af te trekken of te verrekenen. Slechts creditnota's van Verkoper mogen worden verrekend.

8.6 Klachten, het opmaken van creditnota's of tekortkoming in de nakoming door Verkoper kunnen nooit een reden zijn om het onbetwiste deel van een factuur niet op tijd te betalen. Artikel 8 leden 3, 4 en 5 blijven dan ook onverkort van toepassing op dit deel.

8.7 In geval van niet betaling van enig opeisbaar bedrag, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement, van WSNP, van liquidatie van de onderneming van Koper of van beslag op de goederen van Koper, heeft Verkoper het recht de Overeenkomst, dan wel het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te ontbinden en de nog niet betaalde goederen terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van eventueel gederfde winst en/of geleden (in)directe schade. In deze gevallen is iedere vordering van Verkoper op Koper ineens en dadelijk opeisbaar.

8.8 Verkoper mag altijd voor (een deel van) de koopprijs een bankgarantie of een daarmee vergelijkbare zekerheid van
Koper verlangen.

 

ARTIKEL 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Door Verkoper geleverde zaken blijven eigendom van Eigenaar tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Verkoper op Koper uit hoofde van alle Overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.

9.2 Door Verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Koper worden doorverkocht.

9.3 Koper verzekert de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen diefstal en brand-, ontploffing- en waterschade.

9.4 Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Eigenaar, of namens deze Verkoper, gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die de zaak voor Koper houden weg te (doen) halen. Koper en de houder voor Koper zijn verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

9.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

9.6 Koper verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Eigenaar, of namens deze Verkoper, ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.

9.7 Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Eigenaar te bewaren.

 

ARTIKEL 10 Overmacht

10.1 Indien een geval van overmacht van blijvende aard zich voordoet, is Verkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

10.2 Indien een geval van overmacht van tijdelijke aard zich voordoet, is Verkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

10.3 Onder overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt in ieder geval verstaan: alle omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst verhinderen, ook al waren die omstandigheden voorzienbaar ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst, zoals stormschade en andere weersomstandigheden of de gevolgen hiervan, brand, oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, mobilisatie, vijandelijkheden, werklieden-uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten, transportmoeilijkheden, uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, niet of niet tijdige levering door onze leveranciers, stagnatie in havens of bij het transport, stakingen en alle andere omstandigheden die Verkoper redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen.

 

ARTIKEL 11 Aansprakelijkheid van Verkoper

11.1 Buiten het bepaalde in artikel 7.6 heeft Koper jegens Verkoper geen enkele aanspraak wegens gebreken in of met betrekking tot de door Verkoper geleverde zaken.

11.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade en/of gemiste besparingen), gederfde winst, persoonsschade, zaakschade en/of opzichtschade (waaronder begrepen schade aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt), goodwill, immateriële schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Verkoper.

11.3 Verkoper is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen.

11.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade in geval van overmacht.

11.5 Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernie­ling van verpakking is voor rekening en risico van Koper.

11.6 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor door hem aan Koper gegeven adviezen of aanbevelingen.

11.7 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, indien Koper zijn verplichtingen welke volgen uit de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet naar behoren is nagekomen.

11.8 Verkoper kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van enige daad of nalatigheid van Koper, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Koper te werk zijn gesteld.

11.9 Indien Koper, dan wel een derde aan wie Koper de door Verkoper geleverde zaken heeft doorgeleverd, een recall-actie uitvoert dan wel laat uitvoeren, dan kan Verkoper slechts aansprakelijk worden gehouden voor (een deel) van de daarmee gepaard gaande kosten, indien:

vast komt te staan dat Verkoper aansprakelijk is voor de omstandigheid die tot de recall heeft geleid, en

Verkoper is geraadpleegd en inspraak heeft gehad alvorens de recall is uitgevoerd, alsmede

vast komt te staan dat Koper zich als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot heeft gedragen en heeft getracht de kosten die met de recall gepaard zijn gegaan zo beperkt mogelijk te houden.

11.10 In alle gevallen waarin Verkoper gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of diensten waar­door of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door een (bedrijfs- of product) aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper, zal de schade­vergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

11.11 Iedere vordering jegens Verkoper, behalve die welke door Verkoper is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

11.12 Koper vrijwaart Verkoper, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulp­personen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken geba­seerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door Verkoper van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor Verkoper voortvloeiende kosten.

11.13 De in bovenstaande leden voor Verkoper zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid, alsmede vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de Overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie Verkoper geleverde goederen en/of zaken betrekt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

 

ARTIKEL 12 Rechten Verkoper bij wanprestatie door Koper

12.1 Verkoper is bevoegd de (verdere) nakoming van de verplichtingen, waaronder die uit hoofde van garantie, op te schorten of de overeenkomst ­met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
- Koper enige verplichtingen uit een Overeenkomst of anderszins jegens Verkoper niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van een Overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
- Koper verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit een Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- naar het oordeel van Verkoper wettelijke voorschriften, regelgeving of aanwijzingen van Verkoper niet dan wel niet geheel worden nageleefd;
- Koper in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard, de onderneming van Koper wordt ontbonden, Koper zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van Koper wordt gelegd;

12.2 Voorts is Verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden ­verwacht.

12.3 Indien een Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

12.4 Verkoper behoudt steeds het recht op schadevergoeding, welke onder meer doch niet beperkt tot ziet op winstderving, geleden verlies, productschade, kosten, renten, transportschade, commissie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede alle verdere directe en indirecte met de (beoogde) koop verband houdende schade en/of kosten.

 

ARTIKEL 13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Verkoper behoudt zich eventuele rechten van intellectuele eigendom (o.a. merken) in verband met door hem geleverde producten uitdrukkelijk voor.

13.2 Koper mag het geleverde alleen in de geleverde verpakking en hoedanigheid doorverkopen met gebruikmaking van enig merk of aanduiding van Verkoper.

13.3 Koper mag het geleverde nooit aanvullen met zaken van andere herkomst dan van Verkoper, met het oogmerk om dit als één geheel met de merken of aanduidingen van Verkoper, door te verkopen.

13.4 Afwijkingen van leden 1, 2 en 3 zijn alleen toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verkoper, altijd bevattende een omschrijving van de toegestane afwijking en de tijdsperiode waarvoor de toestemming geldig is.

 

ARTIKEL 14 Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Koopwetten en het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 In geval van interpretatieverschil tussen een vertaling van deze voorwaarden met de Nederlandse tekst van deze voorwaarden, is de Nederlandse versie maatgevend.

14.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of op enige wijze verbandhoudend met een door Verkoper uitgebrachte offerte of aanbieding dan wel een met Verkoper gesloten Overeenkomst of de uitvoering hiervan zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor de plaats waar Verkoper is gevestigd, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is de Verkoper bevoegd om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter voor de plaats waar Koper is gevestigd dan wel woonachtig is.