Duurzaamheid

RedStar beschouwt het als haar maatschappelijke plicht een duurzaam beheer van natuur en milieu te stimuleren. We beschouwen de zorg voor het milieu als een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Deze kernwaarde staat aan de basis van onze investeringen in o.a. een duurzame en efficiënte teeltwijze, duurzame verpakkingen voor onze klanten en waarom wij bereid zijn meer te investeren in duurzame projecten gericht op mens, natuur en milieu.

Zowel op onze teeltlocaties in Dinteloord als in Tinte-Oostvoorne participeren wij in een collectief verband in een verkenningsroute naar het realiseren alternatieve energieroutes. In Tinte-Oostvoorne gaat het om een specifiek project met behulp van aardwarmte. Het gebied Nieuw Prinsenland, RedStar teeltlocatie Dinteloord, levert de infrastructuur om in samenwerking met verschillende partijen maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We nemen je mee in het verhaal van een duurzame en innovatieve visie op onze teelt.


Nieuw Prinsenland plankaart web
Wkk
Energie
In onze kassen produceert een warmte-krachtkoppeling elektriciteit en warmte. Hierdoor kunnen we zeer efficiënt en schoon omgaan met onze energie. Iedere kuub aardgas wordt volledig gebruikt en de vrijgekomen CO2 sturen we de kas in, om opgenomen te worden door de tomatenplanten. Zo worden alle elementen ingezet voor de groei van de plant.

In de doorontwikkeling van een duurzame visie kan RedStar, als onderdeel van Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland, naar verwachting in 2019 gebruikmaken van restwarmte van de suikerbietenfabriek; Suiker Unie. Het doel voor 2021 is om de overgang op restwarmte te optimaliseren middels een aanvullende verbinding vanuit haven- en industriegebied Moerdijk, wat een optimale recirculatie van energie in dit gebied in de nabije toekomst mogelijk maakt!


Watermanagement
Al het water dat RedStar inzet in haar kassen is het hergebruik van (regen)water aangevuld met gietwater van de naastgelegen suikerbietenfabriek; Suiker Unie. Agro & food cluster Nieuw Prinsenland loopt op het gebied van watermanagement voorop met een een uniek en duurzaam watersysteem, waarbij zowel voor het teeltwater als voor het teeltafvalwater een duurzame oplossing is gevonden.

Waterbassin3

● Regenwater
Het regenwater wat op de kassen valt, voorziet voor 95% in de waterbehoefte van RedStar. Dit water wordt opgevangen in waterbassins, gezuiverd en na de toevoeging van voedingsstoffen gebruikt in de kassen.

● Aanvullende gietwaterbron
Het overige water komt van een duurzame aanvullende gietwaterbron. Tijdens de bietencampagne van de Suiker Unie komt er veel water vrij. Dit proceswater wordt een eerste maal gezuiverd en vervolgens opgeslagen in een ondergrondse gietwateropslag. In deze opslag, tussen twee kleilagen, wordt het water gezuiverd middels een natuurlijke zandfiltrage. Wanneer de telers het water nodig hebben, wordt het zoete water omhoog gepompt en gereed gemaakt om in te zetten in de teelt.

"Van suikerbiet tot gietwater"
"Je zet gewoon de kraan open en je hebt genoeg water.


nieuws ondergrondse gietwateropslag 3


● Gescheiden afvalwatersysteem
Als het gietwater een aantal keer is gebruikt via recirculatie, is het water niet meer van geschikte kwaliteit om in te zetten in de teelt. Het water is dan teeltafvalwater, oftewel spuitwater en wordt verzameld in een gezamenlijke spuitwaterbassin. Hierin wordt het collectief gezuiverd waarna het alsnog geloosd kan worden op het oppervlaktewater.

Bestrijding
RedStar streeft naar een maximaal biologische teelt. Dit houdt in dat we zo veel mogelijk natuurlijke (micro)organismen en gewasbeschermingsmiddelen inzetten om het natuurlijk evenwicht in de kas te behouden. Naast een biologische aanpak werkt RedStar ook steeds meer mechanisch. Voorbeeld hiervan is het met de hand plukken van bladeren om risico’s in de kas te verkleinen.  

Hergebruik materialen
Op al onze teeltlocaties zamelen we afval gescheiden in. Daarnaast worden de planten, nadat ze hun uiterste werk hebben geleverd, gecomposteerd. De steenwolmatten worden gerecycled en tijdens de verwerking in drie afvalfracties gescheiden: plastic afval, plantenresten en steenwolgranulaat. Het verwerkte materiaal kan vervolgens terug de keten in voor hergebruik.

 

Bestrijding7        Hergebruik4


Rondom de kas
Ook de flora en fauna rondom onze kassen vinden we belangrijk. Zo zetten we schapen in om de vegetatie op ecologisch verantwoorde wijze te onderhouden. Het Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland is daarnaast voorzien van ecologische verbindingszones, wat de verplaatsing van dieren en planten tussen twee natuurgebieden mogelijk maakt.