pl
NL
EN
alt

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW REDSTAR SALES BV

1. DEFINICJE

1.1 . W niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych następujące terminy mają znaczenie określone w niniejszym artykule:

  • „Umowa” odnosi się do niniejszych Ogólnych Warunków wraz z odpowiednimi ofertami lub potwierdzeniami zamówienia wydanymi przez RedStar lub umowami zawartymi przez RedStar, zawierającymi warunki i postanowienia dotyczące sprzedaży i dostawy Produktów przez RedStar na rzecz Klienta;
  • „Klient” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną zawierającą Umowę z RedStar;
  • „Ogólne Warunki Handlowe” oznaczają niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy RedStar;
  • „Produkty” oznaczają między innymi produkty i całą związaną z nimi dokumentację oferowaną, sprzedawaną i dostarczaną przez RedStar;
  • „RedStar” oznacza REDSTAR Sales BV, prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością założoną zgodnie z prawem holenderskim, zarejestrowaną w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 56868618 lub którąkolwiek z jej spółek powiązanych.

2. ZASTOSOWANIE

2.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich ofert RedStar i/lub Umów zawartych pomiędzy RedStar a Klientem oraz do ich wykonania.

2.2 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie z wyłączeniem ogólnych warunków zakupu stosowanych przez Klienta. Odmienne warunki lub postanowienia mają zastosowanie tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim zostały oddzielnie i wyraźnie uzgodnione na piśmie pomiędzy RedStar i Klientem, dla każdej poszczególnej Umowy.

2.3 Klient, z którym została zawarta Umowa na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, wyraża zgodę na zastosowanie Ogólnych Warunków Handlowych do wszystkich kolejnych Umów, chyba że strony pisemnie uzgodniły inaczej.

2.4 RedStar jest w każdym czasie uprawniony do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Nowe Ogólne Warunki Handlowe wchodzą w życie z chwilą powiadomienia o nich Klienta. Od momentu poinformowania Klienta o nowych Ogólnych Warunkach Handlowych, nowe Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie również do już istniejących Umów pomiędzy RedStar a Klientem.

3. OFERTY, ZAMÓWIENIA I UMOWY

3.1 Wszystkie oferty RedStar są niewiążące. Zamówienia i przyjęcie ofert przez Klienta są nieodwołalne.

3.2 RedStar jest związany tylko wtedy, gdy pisemnie potwierdził zamówienie lub rozpoczął jego realizację.

3.3 Nieścisłości w potwierdzeniu zlecenia od RedStar muszą być zgłoszone RedStar na piśmie w ciągu dwóch (2) dni od daty potwierdzenia zlecenia, w przeciwnym razie potwierdzenie zlecenia będzie uważane za prawidłowo i całkowicie odzwierciedlające umowę między stronami, a Klient będzie tym związany.

3.4 (Ustne) zobowiązania lub umowy zawarte przez lub z pracownikami RedStar są wiążące dla RedStar tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie.

3.5 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają pełne zastosowanie do wszelkich zmian Umowy pomiędzy stronami.

4. DANE

4.1 Klient gwarantuje prawidłowość, kompletność i rzetelność danych i informacji przekazanych RedStar przez Klienta lub na jego zlecenie. RedStar nie jest zobowiązany do sprawdzania poprawności, kompletności i/lub wiarygodności danych przekazanych RedStar.

4.2 RedStar będzie zobowiązany do (dalszej) realizacji zamówienia i/lub Umowy tylko wtedy, gdy Klient przekaże wszystkie dane i informacje, których zażąda RedStar.

4.3 Jeżeli dane i/lub informacje niezbędne do wykonania zlecenia i/lub Umowy nie zostały udostępnione RedStar, lub nie zostały udostępnione w terminie lub zgodnie z Umową, lub jeżeli Klient w inny sposób nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, RedStar ma ponadto prawo do naliczenia powstałych w związku z tym kosztów według swoich standardowych stawek.

4.4 Jeżeli i o ile RedStar poniesie bezpośrednie lub pośrednie straty z powodu tego, że dane i/lub informacje dostarczone przez Klienta są nieprawidłowe i/lub niekompletne, Klient będzie zobowiązany do pełnego wyrównania RedStar tych strat.

5. ZGODNOŚĆ

5.1 Wszystkie oświadczenia RedStar dotyczące ilości, jakości, wydajności i/lub innych właściwości w odniesieniu do Produktów są wydawane z najwyższą starannością. RedStar nie może jednak zagwarantować, że nie wystąpią w tym zakresie żadne odchylenia. Dlatego takie oświadczenia należy traktować jako przybliżone i niewiążące. Po dostarczeniu Produktów Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności z ilościami, jakością, wydajnością i/lub innymi właściwościami określonymi przez RedStar lub uzgodnionymi z RedStar.

5.2 Ilustracje, opisy, katalogi, broszury, materiały reklamowe, cenniki oraz informacje i oferty znajdujące się na stronie internetowej nie są wiążące dla RedStar.

5.3 Niewielkie odchylenia kolorystyczne i jakościowe w żadnym wypadku nie stanowią podstawy do reklamacji, odmowy przyjęcia dostawy Produktów lub rozwiązania Umowy, ani też opóźnienia w zapłacie ceny.

5.4 Wszelkie wymagania Klienta dotyczące dostarczanych Produktów, które odbiegają od normalnych wymagań, muszą być wyraźnie zgłoszone przez Klienta przy zawieraniu Umowy z RedStar.

5.5 Produkty nie posiadają standardowo numeru GGN lub CoC. Jeżeli taki numer GGN lub CoC jest wymagany przez Klienta, musi on to zaznaczyć przed zawarciem umowy z RedStar.

5.6 RedStar przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów UE, USA, ONZ oraz krajowych przepisów dotyczących kontroli eksportu, zabraniających sprzedaży niektórych produktów i usług do określonych krajów, poszczególnych firm i/lub osób. Przestrzeganie takich przepisów dotyczących kontroli eksportu nie może w żadnym wypadku być przyczyną niewykonania zobowiązania przez RedStar.

5.7 W przypadku, gdy Klient dostarcza Produkty RedStar osobom trzecim, Klient jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących kontroli eksportu, o których mowa w artykule 5.6.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

6.1 Wszelkie prawa autorskie, prawa do modeli, prawa do znaków towarowych, prawa patentowe, prawa hodowlane, prawa do portretów, prawa do nazw domen, tajemnice handlowe i inne (pół)prawa własności intelektualnej („Własność Intelektualna”) dotyczące dostarczonych Produktów, opakowań i ich nazw oraz dotyczące wszystkiego, co zostało opracowane, zaprojektowane, wyprodukowane lub dostarczone przez RedStar, przysługują i pozostają wyłączną własnością RedStar lub dostawcy RedStar. W szczególności RedStar jest jedynym właścicielem i posiadaczem praw do Własności Intelektualnej do Produktów, które mogą powstać w wyniku wykonania Umowy przez RedStar.

6.2 W odniesieniu do własności intelektualnej Klient otrzyma jedynie niewyłączną, niezbywalną, niezastawialną, nielicencjonowalną licencję, ograniczoną do tego, co jest niezbędne do korzystania z Produktów zgodnie z ich przeznaczeniem i wyłącznie na własny użytek. O ile strony nie uzgodnią inaczej, Klientowi nie wolno powielać, zmieniać ani modyfikować Własności Intelektualnej ani Produktów, do których ta Własność Intelektualna się odnosi.

6.3 Klient nie będzie naruszał Własności Intelektualnej.

6.4 W zakresie, w jakim jest to konieczne i w jakim własność intelektualna nie przypada RedStar na podstawie przepisów prawa, Klient niniejszym (z góry) przenosi nieodpłatnie całą własność intelektualną na RedStar i niniejszym przekazuje tę własność intelektualną RedStar. Jeśli wcześniejsze przeniesienie nie jest prawnie możliwe, Klient przeniesie nieodpłatnie całą własność intelektualną niezwłocznie po jej ustanowieniu. Klient zapewni RedStar wszelką wymaganą współpracę i niniejszym udziela RedStar nieodwołalnego i bezwarunkowego upoważnienia do dopełnienia wszelkich formalności niezbędnych do zarejestrowania Własności Intelektualnej na rzecz RedStar, w tym m.in. do podpisania wszelkich formularzy, aktów i umów, bez ponoszenia przez RedStar jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.

6.5 W zakresie, w jakim Własność Intelektualna może zostać nabyta w drodze wniosku lub rejestracji, RedStar jest wyłącznie uprawniony.

6.6 W przypadku powstania sporu pomiędzy RedStar a Klientem dotyczącego Własności Intelektualnej, RedStar będzie uważany za posiadacza praw, w przypadku braku dowodów przeciwnych ze strony Klienta.

7. CENY

7.1 Ceny podane przez RedStar lub uzgodnione z RedStar są cenami Ex Works (Incoterms 2020) i nie zawierają podatku VAT oraz innych obciążeń państwowych, jak również kosztów transportu i opakowania, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie.

7.2 RedStar ma prawo do pobierania kaucji za opakowanie Produktów i do wystawiania faktur odpowiednio z kosztami kaucji. Wysokość kaucji będzie podana oddzielnie na fakturze.

7.3 Jeżeli po złożeniu oferty i/lub zawarciu Umowy nastąpi wzrost i/lub zmiana czynników, które decydują o cenie kosztów, w tym podatków, ceł, opłat importowych, kursów walut, płac, cen towarów i/lub usług, które RedStar może lub nie może uzyskać od osób trzecich, w tym cen surowców, kosztów transportu i/lub kosztów energii, RedStar będzie uprawniony do odpowiedniego dostosowania swoich cen.

8. DOSTAWA

8.1 Terminy dostaw podane przez RedStar i uzgodnione z RedStar zostały ustalone w przybliżeniu i nie mogą być traktowane jako terminy ostateczne. Przekroczenie terminu dostawy nie zobowiązuje RedStar do zapłaty odszkodowania i nie daje Klientowi prawa do niewykonania lub zawieszenia jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy, ani prawa do wypowiedzenia Umowy. Klient jest jednak uprawniony do wypowiedzenia Umowy, jeżeli i o ile RedStar nie zrealizuje zamówienia w rozsądnym terminie, po otrzymaniu stosownego zawiadomienia od Klienta. W takim przypadku RedStar nie jest zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

8.2 Termin dostawy opiera się na warunkach pracy obowiązujących w momencie zawarcia Umowy oraz na terminowym dostarczeniu towarów i/lub usług osób trzecich wymaganych przez RedStar do wykonania Umowy. Jeżeli w wyniku zmiany warunków pracy i/lub opóźnienia w dostawie towarów i/lub usług wymaganych przez RedStar dojdzie do opóźnienia, termin dostawy zostanie wydłużony odpowiednio do opóźnienia.

8.3 Jeżeli po stronie RedStar wystąpi opóźnienie w wyniku niewywiązania się przez Klienta z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy lub współpracy wymaganej od Klienta w związku z realizacją Umowy, termin dostawy zostanie przedłużony o czas trwania tego opóźnienia.

8.4 RedStar dostarczy Produkty na warunkach Ex Works (Incoterms 2020). Jeżeli na życzenie Klienta RedStar podejmie się transportu Produktów do Klienta lub zleci taki transport, RedStar uczyni to na ryzyko i koszt Klienta. Przeniesienie ryzyka odbędzie się na warunkach Ex Works.

8.5 Jeżeli Klient nie odbierze Produktów lub nie zleci odbioru Produktów lub nie odbierze Produktów w uzgodnionym dniu dostawy lub w uzgodnionym terminie dostawy, RedStar będzie uprawniony do przechowywania Produktów na ryzyko i koszt Klienta, tak długo, jak RedStar uzna to za stosowne.

8.6 RedStar jest upoważniony do wykonania Umowy w częściach i do żądania zapłaty za tę część Umowy, która została wykonana.

9. SIŁA WYŻSZA

9.1 Jeżeli RedStar nie będzie mógł wywiązać się z Umowy z powodu siły wyższej, RedStar będzie uprawniony do wstrzymania wykonania Umowy. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania za szkody, koszty i/lub odsetki.

9. 2 Za siłę wyższą uważa się między innymi: wojnę, wojnę domową, niepokoje społeczne, ekstremalne warunki pogodowe, pożar, powódź, wypadek, chorobę lub strajk pracowników, epidemię lub pandemię (w tym pandemię Covid-19) i/lub środki rządowe podjęte w ich kontekście, zakłócenia w działalności gospodarczej, zastój w transporcie, awarię zasilania, cyberterroryzm lub podobne ataki cybernetyczne, incydenty bezpieczeństwa, celowe lub przypadkowe uszkodzenie lub utrata danych, zakłócające przepisy prawne, ograniczenia importowe i eksportowe, nieprzewidziane przez RedStar problemy w produkcji lub transporcie Produktów, opóźnienia w dostawie towarów i/lub usług przez osoby trzecie zaangażowane przez RedStar oraz inne okoliczności pozostające poza kontrolą RedStar.

9.3 W przypadku wystąpienia siły wyższej RedStar jest uprawniony do wypowiedzenia niewykonanej części Umowy w drodze pisemnego zawiadomienia Klienta. Jeżeli siła wyższa trwa dłużej niż cztery (4) tygodnie, Klient jest również uprawniony do wypowiedzenia niewykonanej części Umowy za pisemnym powiadomieniem RedStar.

9.4 Jeżeli w momencie rozpoczęcia działania siły wyższej RedStar częściowo wypełnił już swoje zobowiązania lub jest w stanie tylko częściowo wypełnić swoje zobowiązania wynikające z Umowy, RedStar jest uprawniony do wystawienia oddzielnej faktury za już dostarczone Produkty lub ich części. Klient jest zobowiązany do zapłaty tej faktury, tak jakby dotyczyła ona odrębnej umowy.

10. WADY I REKLAMACJE

10.1 RedStar gwarantuje solidny charakter dostarczonych Produktów zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami Klienta na podstawie Umowy. Jeśli w dostarczonych przez RedStar Produktach wystąpią wady, RedStar, w miarę możliwości i według własnego uznania, naprawi te wady (lub zleci ich naprawę), zaoferuje rozsądną obniżkę ceny lub ponownie dostarczy Klientowi taki sam Produkt.

10.2 Wszelkie wady powstałe w odniesieniu do Produktów dostarczonych przez RedStar w wyniku jednej lub więcej z poniższych sytuacji, nie są objęte gwarancją zgodnie z artykułem 10.1:
a. normalne zużycie Produktów;
b. używanie Produktów do celów innych niż ich przeznaczenie;
c. nieprawidłowego i/lub niewłaściwego przechowywania, przetwarzania, pielęgnacji lub użytkowania Produktów przez Klienta lub osobę trzecią zaangażowaną przez Klienta;
d. jakiekolwiek przechowywanie, przetwarzanie, dbanie lub używanie Produktów przez Klienta lub osobę trzecią zaangażowaną przez Klienta wbrew (ustnym) instrukcjom RedStar lub w jego imieniu, informacjom zawartym w Umowie lub jakiejkolwiek dokumentacji dostarczonej Klientowi przez RedStar w związku z Produktami;
e. wandalizm, wpływ pogody lub inne przyczyny zewnętrzne.

10.3 Przetwarzanie i/lub (dalsza) uprawa Produktów przez Klienta odbywa się na ryzyko i koszt Klienta. Klient zwalnia RedStar od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z lub będących skutkiem przetwarzania i/lub (dalszej) uprawy Produktów dostarczonych przez RedStar.

10.4 Niewielkie odchylenia Produktów nie mogą być kwalifikowane jako wady i muszą być zaakceptowane przez Klienta. Odchylenia, które przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności nie mogą mieć żadnego lub mogą mieć niewielki wpływ na wartość użytkową Produktów, są zawsze uważane za odchylenia nieznaczne. Jeżeli ilość dostarczonych Produktów odbiega o mniej niż 3% w stosunku do ilości uzgodnionej między Stronami, to odchylenie ilościowe stanowi odchylenie nieznaczne w rozumieniu niniejszego artykułu.

10.5 Niezwłocznie po otrzymaniu Produktów Klient powinien skontrolować dostarczone Produkty, w przeciwnym razie wygasają wszelkie prawa do reklamacji, wymiany i/lub gwarancji. Wszelkie reklamacje dotyczące ilości i/lub jakości dostarczonych Produktów i/lub uszkodzeń transportowych muszą być niezwłocznie, ale w żadnym wypadku nie później niż w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin, zgłoszone przez Klienta do RedStar, w przeciwnym razie Produkty uważa się za dostarczone zgodnie z Umową.

10.6 Klient musi powiadomić RedStar o wszelkich reklamacjach dotyczących Produktów i/lub realizacji Umowy w ciągu ośmiu (8) dni od momentu, gdy Klient odkrył wadę lub powinien był ją odkryć, w przeciwnym razie wszelkie roszczenia wobec RedStar wygasają.

10.7 W przypadku złożenia reklamacji przez Klienta, Klient jest zobowiązany do zaoferowania RedStar możliwości sprawdzenia Produktów i zidentyfikowania wady. Klient jest zobowiązany do przechowywania Produktów, co do których złożono reklamację, do dyspozycji RedStar, w przeciwnym razie wszelkie roszczenia wobec RedStar wygasają.

10.8 Zwrot dostarczonych Produktów do RedStar jest dozwolony wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody i instrukcji od RedStar. Produkty pozostają przez cały czas na ryzyko i koszt Klienta. RedStar będzie zobowiązany do zwrotu kosztów transportu tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim zostanie stwierdzone, że RedStar nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

10.9 Jakiekolwiek wady dotyczące części dostarczonych Produktów nie dają Klientowi prawa do odrzucenia lub odmowy przyjęcia całej partii dostarczonych Produktów.

10.10 Reklamacje nie zawieszają zobowiązań płatniczych Klienta wynikających z Umowy.

11. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

11.1 RedStar zastrzega sobie prawo własności dostarczonych i mających zostać dostarczonych Produktów, dopóki wszystkie jego roszczenia z tytułu dostarczonych i mających zostać dostarczonych Produktów nie zostaną w całości zaspokojone przez Klienta.

11.2 Jeżeli Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych, RedStar jest uprawniony do odebrania Produktów należących do RedStar (lub do zlecenia ich odebrania) z miejsca, w którym Produkty są przechowywane, na ryzyko i koszt Klienta. W tym celu RedStar jest uprawniony do wejścia na teren przedsiębiorstwa Klienta.

11.3 Klient nie jest uprawniony do zastawienia lub przeniesienia własności Produktu, za który jeszcze nie zapłacił. Klient jest zobowiązany do przechowywania dostarczonych Produktów objętych zastrzeżeniem własności z należytą starannością i w sposób rozpoznawalny jako własność RedStar. W związku z tym Klient jest zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia Produktów przed kradzieżą, wandalizmem, eksplozją, pożarem, powodzią i ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

12. REKLAMA

12.1 RedStar dołoży wszelkich starań, aby za pomocą swoich porad lub innych środków informacyjnych osiągnąć zamierzony rezultat, ale nie udziela żadnej gwarancji w tym zakresie. Wszelkie porady i inne informacje udzielane przez RedStar należy traktować jako informacje niewiążące.

12.2 Porady i inne informacje udzielane przez RedStar są przeznaczone wyłącznie dla Klienta. Osoby trzecie nie mogą czerpać żadnych praw z tych porad lub informacji.

12.3 Bez uprzedniej pisemnej zgody RedStar Klient nie może upubliczniać treści porad i innych informacji udzielanych przez RedStar ani w żaden inny sposób udostępniać ich osobom trzecim.

13. PŁATNOŚĆ

13.1 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, faktury RedStar muszą być zapłacone w ciągu czternastu (14) dni od daty wystawienia faktury, w walucie określonej na fakturze i wyłącznie w sposób wskazany na fakturze.

13.2 RedStar jest w każdym czasie uprawniony do żądania pełnej lub częściowej zapłaty z góry i/lub uzyskania w inny sposób zabezpieczenia płatności.

13.3 RedStar jest uprawniony do oddzielnego fakturowania dostaw częściowych.

13.4 Klient zrzeka się wszelkich praw do zawieszenia i potrącenia oraz nie nabywa prawa zatrzymania Produktów. RedStar jest w każdym czasie uprawniony do potrącenia wszelkich kwot, które jest winien Klientowi, z kwotami, które Klient i/lub jego spółki powiązane są winne RedStar, niezależnie od tego, czy kwoty te są już wymagalne.

13.5 W przypadku nieotrzymania płatności w terminie, Klient jest zobowiązany, bez konieczności dodatkowego wezwania RedStar do zapłaty, do zapłaty odsetek od kwoty faktury w wysokości 3% miesięcznie, liczonych od dnia wymagalności do dnia zapłaty, przy czym część miesiąca jest traktowana jako pełny miesiąc i bez uszczerbku dla prawa RedStar do żądania pełnej zapłaty.

13.6 Wszelkie koszty związane z dochodzeniem zapłaty przez RedStar ponosi Klient. Pozasądowe koszty windykacji wynoszą co najmniej 15% kwoty do ściągnięcia, przy czym minimum 20,00 EUR.

13.7 Cała kwota faktury jest natychmiastowo i w całości wymagalna w przypadku zwłoki w zapłacie uzgodnionej raty w terminie płatności, jak również w przypadku ogłoszenia upadłości Klienta, złożenia przez niego wniosku o (tymczasowe) moratorium, objęcia go ustawowym programem zarządzania wierzytelnościami (WSNP) i/lub w przypadku nałożenia na niego zajęcia. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych sytuacji Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania RedStar o tym fakcie.

13.8 Wszelkie płatności dokonywane przez Klienta służą w pierwszej kolejności do uregulowania należnych kosztów, następnie do uregulowania należnych odsetek, a następnie do uregulowania najdłuższych zaległych faktur, nawet jeśli Klient wskaże, że płatność dotyczy późniejszej faktury.

14. ANULOWANIE

14.1 Po złożeniu zamówienia Klient nie może anulować zamówienia i/lub rozwiązać Umowy z RedStar. Jeśli Klient mimo to całkowicie lub częściowo anuluje zamówienie i/lub rozwiąże Umowę z RedStar, Klient będzie zobowiązany do zwrotu RedStar wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia lub Umowy oraz utraconego zysku poniesionego przez RedStar.

15. RESALE

15.1 Klient jest uprawniony do odsprzedaży dostarczonych Produktów tylko wtedy, gdy:

a. Produkty są odsprzedawane w oryginalnym opakowaniu dostarczonym przez RedStar;
b. Klient nałoży na swoich klientów takie same zobowiązania, jak te, które wynikają z niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych dla Klienta.

16. ODSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

16.1 W przypadku, gdy Klient odkryje lub dowie się o wadzie dostarczonych Produktów, która (może) stanowić (stanowi) zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym RedStar telefonicznie i pisemnie poprzez stronę communicatie@redstar.nl. Zawiadomienie powinno zawierać następujące informacje:
a. nazwę Produktu;
b. numer partii;
c. datę dostawy;
d. specyfikację wady;
e. wszystkie inne informacje, które mogą być istotne w związku z wadą oraz środki, które RedStar ma podjąć w związku z tym.

16.2 Po zawiadomieniu RedStar o wadzie w rozumieniu artykułu 16.1, strony rozpoczną konsultacje dotyczące środków, które należy podjąć w tym zakresie. Środki te mogą obejmować wstrzymanie uprawy i/lub dostaw wadliwych Produktów lub Produktów, w które przetwarza się wadliwe Produkty, zamrożenie zapasów, niezależnie od tego, która strona przechowuje Produkty w magazynie, i/lub wycofanie produktów z rynku. RedStar jest w każdym czasie uprawniony do określenia, czy środki zostaną podjęte, jakie środki zostaną podjęte oraz do ich wykonania według własnego uznania.

16.3 Bez uszczerbku dla niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych Klient jest zobowiązany do współpracy w rozsądnym zakresie przy realizacji wszystkich środków określonych przez RedStar zgodnie z artykułem 16.2 oraz do poniesienia związanych z tym kosztów. W przypadku, gdy Klient odkryje lub dowie się o wadzie dostarczonych Produktów, która (może) stanowić (stanowi) zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym RedStar telefonicznie i pisemnie za pośrednictwem strony communicatie@redstar.nl. Zawiadomienie powinno zawierać następujące informacje:

  • nazwę Produktu;
  • numer partii;
  • datę dostawy;
  • specyfikację wady;
  • wszystkie inne informacje, które mogą być istotne w związku z wadą oraz środki, które RedStar ma podjąć w związku z tym.

17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIE

17.1 Poza postanowieniami artykułu 10.1 Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec RedStar z tytułu wad Produktów dostarczonych przez RedStar. W związku z tym RedStar nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty, w tym straty biznesowe, straty niematerialne, utracone dochody, utratę zysków, straty z tytułu zastoju, utratę reputacji i/lub wszelkie inne szkody wtórne, niezależnie od przyczyny, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony RedStar.

17.2 RedStar nie ponosi również odpowiedzialności w rozumieniu artykułu 17.1 za działania swoich pracowników lub innych osób pozostających pod jego kontrolą, w tym za umyślne działanie lub zaniedbanie tych osób.

17.3 RedStar nie ponosi odpowiedzialności za porady lub zalecenia udzielone Klientowi przez RedStar, chyba że te porady lub zalecenia stanowią wyraźnie część określonej Usługi. W przypadku konkretnej Usługi stosuje się ograniczenie odpowiedzialności zawarte w niniejszym artykule. Klient zwalnia RedStar z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z lub w związku z poradami lub zaleceniami udzielonymi przez RedStar.

17.4 Klient zwolni RedStar, jego pracowników i osoby trzecie zaangażowane przez RedStar do wykonania Umowy z wszelkich roszczeń osób trzecich, w tym roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt w związku z wykonaniem Umowy przez RedStar, niezależnie od przyczyny, oraz z wszelkich wynikających z tego kosztów dla RedStar.

17.5 Szkody w Produktach spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem opakowania Produktów powstają na ryzyko i koszt Klienta.

17.6 We wszystkich przypadkach, w których Klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania, odszkodowanie to nie może nigdy przekroczyć kwoty faktury za Produkty dostarczone w wyniku lub w związku z którymi szkoda została spowodowana. Jeżeli szkoda jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub ubezpieczeniem RedStar, odszkodowanie nie może ponadto nigdy przekroczyć kwoty faktycznie wypłaconej przez ubezpieczyciela w danym przypadku.

17.7 Wszelkie roszczenia wobec RedStar, o ile nie zostaną uznane przez RedStar, wygasają z upływem dwunastu (12) miesięcy od momentu powstania roszczenia.

18. PERSONEL REDSTAR

18.1 Bez uprzedniej pisemnej zgody RedStar Klient nie może zawrzeć umowy o pracę z osobą, która jest zatrudniona w RedStar lub osobą, która była zatrudniona w RedStar w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy, ani zlecić tej osobie wykonywania pracy na rzecz Klienta w jakikolwiek inny sposób, o ile praca ta nie jest wykonywana na podstawie umowy zawartej z RedStar.

18.2 Zakaz, o którym mowa w niniejszym artykule, obowiązuje od dnia zawarcia pierwszej umowy pomiędzy RedStar a Klientem i obowiązuje do upływu dwunastu (12) miesięcy od wykonania ostatniego zlecenia wydanego Klientowi lub zawarcia z nim ostatniej umowy.

18.3 W przypadku naruszenia zakazu zawartego w niniejszym artykule Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz RedStar kary w wysokości 10.000,00 EUR za każde naruszenie oraz w wysokości 2.500,00 EUR za każdy dzień trwania naruszenia, bez uszczerbku dla praw RedStar do żądania wykonania Umowy przez Klienta oraz do żądania pełnego odszkodowania za wszystkie straty spowodowane naruszeniem.

19. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

19.1 Gromadząc i (dalej) przetwarzając dane osobowe osób, których dane dotyczą, w ramach Umowy, RedStar będzie przestrzegać obowiązków i podejmie odpowiednie środki ochronne wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), ustawy implementującej GDPR oraz od momentu wejścia w życie rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej (ePrivacy Regulation) oraz wszystkich powiązanych ustaw i rozporządzeń.

19.2 Jeżeli według oceny RedStar należy uznać za podmiot przetwarzający dane w rozumieniu GDPR, Klient na pierwsze żądanie RedStar i w uzupełnieniu do postanowień niniejszego artykułu zawrze i podpisze z RedStar pisemną umowę o przetwarzaniu danych, zgodnie ze wzorem, który zostanie dostarczony RedStar.

19.3 Klient zwalnia RedStar od wszelkich roszczeń osób trzecich (w tym m.in. osób, których dane dotyczą, i organów państwowych), jak również od (finansowych) sankcji administracyjnych i kosztów (w tym kosztów adwokackich) związanych z tymi roszczeniami, które wynikają z naruszenia przez Klienta przepisów o ochronie danych osobowych.

20. REPREZENTACJA

20.1 Jeżeli Klient działa w imieniu jednego lub kilku innych podmiotów, to bez uszczerbku dla odpowiedzialności tych innych podmiotów, Klient odpowiada wobec RedStar tak, jakby sam był Klientem.

20.2 Jeżeli RedStar zawrze Umowę z dwoma lub więcej osobami fizycznymi lub prawnymi, wszyscy Klienci będą w każdym czasie ponosić solidarną odpowiedzialność za całość Umowy wobec RedStar.

20.3 Jeżeli RedStar zawrze Umowę z tworzącą się spółką, to po potwierdzeniu Umowy założyciele pozostają solidarnie odpowiedzialni za całość utworzenia.

21. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWY SĄD

21.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, jak również każda umowa pomiędzy RedStar a Klientem, do której odnoszą się niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, podlegają prawu holenderskiemu.

21.2 Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (Konwencja Wiedeńska o Sprzedaży z 1980 r.) nie ma zastosowania do niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, ani do Umowy (Umów) pomiędzy RedStar a Klientem, do których niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie, i jest wyraźnie wyłączona.

21.3 Miejscem wykonania Umowy jest miejsce, w którym RedStar ma swoją siedzibę statutową.

21.4 Wszelkie spory pomiędzy RedStar a Klientem będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Sądzie Okręgowym w Hadze, siedziba Haga, Holandia. W drodze odstępstwa od tego postanowienia RedStar jest zawsze uprawniony do wniesienia sporu lub roszczenia do właściwego sądu w miejscu, w którym Klient ma swoją siedzibę statutową lub faktyczne miejsce prowadzenia działalności.

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

22.1 Nieważność lub możliwość unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych lub jakiejkolwiek Umowy, do której mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. RedStar i Klient są zobowiązani do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami ważnymi, które w jak największym stopniu odzwierciedlają intencję nieważnego lub nieskutecznego postanowienia.

22.2 Dla celów interpretacji niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych decydujący jest tekst holenderski.

 

Wersja, czerwiec 2022