nl
PL
EN
alt

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN REDSTAR SALES BV

1. DEFINITIES

1.1 . In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de betekenis die in dit artikel is aangegeven:

  • “Overeenkomst” betekent deze Algemene Voorwaarden, tezamen met de desbetreffende door RedStar uitgebrachte aanbiedingen of orderbevestigingen, dan wel door RedStar gesloten overeenkomsten, inhoudende de voorwaarden en bepalingen voor de verkoop en levering van Producten door RedStar aan de Klant;
  • “Klant”: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met RedStar aangaat;
  • “Algemene Voorwaarden” betekent deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van RedStar;
  • “Producten” betekent onder andere de producten en alle bijbehorende documentatie die door RedStar worden aangeboden, verkocht en geleverd;
  • “RedStar” betekent REDSTAR Sales BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 56868618 of een van de aan haar gelieerde ondernemingen.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door RedStar uitgebrachte aanbiedingen en/of tussen RedStar en een Klant gesloten Overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van door de Klant gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden. Afwijkende voorwaarden of bepalingen zijn slechts van toepassing indien en voor zover afzonderlijk en uitdrukkelijk schriftelijk tussen RedStar en de Klant overeengekomen, voor elke afzonderlijke Overeenkomst.

2.3 De Klant met wie een Overeenkomst onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is aangegaan, stemt in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op alle verdere Overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

2.4 RedStar is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De nieuwe algemene voorwaarden treden in werking na kennisgeving daarvan aan de Klant. Vanaf het moment van kennisgeving van de nieuwe algemene voorwaarden aan de Klant, zijn de nieuwe algemene voorwaarden ook van toepassing op de reeds bestaande Overeenkomsten tussen RedStar en de Klant.

3. AANBIEDINGEN, BESTELLINGEN EN OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen van RedStar zijn vrijblijvend. Bestellingen en de aanvaarding van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.

3.2 RedStar is slechts gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.

3.3 Onjuistheden in de orderbevestiging van RedStar moeten binnen twee (2) dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan RedStar worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst tussen partijen juist en volledig weer te geven en de Klant daaraan gebonden zal zijn.

3.4 (Mondelinge) toezeggingen of afspraken door of met personeel van RedStar zijn voor RedStar slechts bindend, indien zij schriftelijk zijn bevestigd.

3.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle wijzigingen van de Overeenkomst tussen partijen.

4. GEGEVENS

4.1 De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan RedStar verstrekte gegevens en informatie. RedStar is niet gehouden de juistheid, volledigheid en/of betrouwbaarheid van de aan RedStar verstrekte gegevens te controleren.

4.2 RedStar is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de bestelling en/of Overeenkomst indien de Klant alle door RedStar verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.

4.3 Indien voor de uitvoering van de opdracht en/of Overeenkomst noodzakelijke gegevens en/of informatie niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de Overeenkomst ter beschikking van RedStar zijn gesteld, of indien de Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft RedStar voorts het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar standaardtarieven in rekening te brengen.

4.4 Indien en voor zover RedStar directe of indirecte schade lijdt doordat de door de Klant verstrekte gegevens en/of informatie onjuist en/of onvolledig zijn, is de Klant gehouden deze schade volledig aan RedStar te vergoeden.

5. OVEREENSTEMMING

5.1 Alle opgaven van RedStar betreffende hoeveelheden, kwaliteit, prestaties en/of andere eigenschappen met betrekking tot de Producten worden met de grootst mogelijke zorg gedaan. RedStar kan echter niet garanderen dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Dergelijke verklaringen worden daarom als benaderingen beschouwd en zijn niet bindend. Bij aflevering van de Producten dient de Klant te controleren of de door RedStar opgegeven of met RedStar overeengekomen hoeveelheden, kwaliteit, prestaties en/of andere eigenschappen overeenstemmen.

5.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, brochures, reclamemateriaal, prijslijsten en informatie en aanbiedingen die op de website staan, zijn niet bindend voor RedStar.

5.3 Geringe afwijkingen in kleur en kwaliteit geven in geen geval aanleiding tot een klacht, weigering van de levering van de Producten of ontbinding van de Overeenkomst, noch tot vertraging in de betaling van de prijs.

5.4 Alle eisen die de Klant aan de te leveren Producten stelt en die afwijken van de normale eisen, moeten door de Klant bij het aangaan van de Overeenkomst met RedStar uitdrukkelijk worden gemeld.

5.5 Producten hebben niet standaard een GGN of CoC nummer. Indien een dergelijk GGN- of CoC-nummer door de Klant wordt verlangd, dient de Klant dit voor het aangaan van de Overeenkomst met RedStar aan te geven.

5.6 RedStar houdt zich aan alle toepasselijke EU-, VS-, VN- en nationale exportcontroleregelingen die de verkoop van bepaalde producten en diensten aan bepaalde landen, individuele bedrijven en/of personen verbieden. Naleving van dergelijke exportcontrolevoorschriften kan nimmer een verzuim van RedStar veroorzaken.

5.7 In het geval dat de Klant RedStar’s Producten aan derden levert, is de Klant verplicht zich strikt te houden aan alle exportcontrolevoorschriften waarnaar in artikel 5.6 wordt verwezen.

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1 Alle auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten, kwekersrechten, portretrechten, domeinnaamrechten, handelsgeheimen en andere (semi-)intellectuele eigendomsrechten (“Intellectuele Eigendom”) met betrekking tot de geleverde Producten, de verpakkingen en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat door RedStar ontwikkeld, ontworpen, gefabriceerd of geleverd is, komen toe aan en blijven exclusief bij RedStar of de leverancier van RedStar. Meer in het bijzonder is RedStar de enige eigenaar en rechthebbende op het Intellectuele Eigendom op de Producten dat kan ontstaan als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst door RedStar.

6.2 Met betrekking tot het Intellectuele eigendom ontvangt de Klant slechts een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-verpandbare, niet-licentieerbare licentie, beperkt tot wat nodig is voor het gebruik van de Producten voor het beoogde doel, en uitsluitend voor zijn eigen gebruik. Tenzij door de partijen anders overeengekomen, is het de Klant niet toegestaan de Intellectuele Eigendom of de Producten waarop de Intellectuele Eigendom betrekking heeft te reproduceren, te wijzigen of aan te passen.

6.3 De Klant zal geen inbreuk maken op de Intellectuele Eigendom.

6.4 Voor zover nodig en voor zover het Intellectuele Eigendom niet reeds op grond van de wet aan RedStar toekomt, draagt de Klant hierbij (bij voorbaat) alle Intellectuele Eigendom om niet aan RedStar over en levert hij hierbij die Intellectuele Eigendom aan RedStar. Indien een overdracht vooraf wettelijk niet mogelijk is, zal de Klant alle Intellectuele Eigendom onmiddellijk na de totstandkoming ervan kosteloos overdragen. Klant zal RedStar alle gevraagde medewerking verlenen en verleent hierbij aan RedStar een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn om de Intellectuele Eigendom op naam van RedStar te laten registreren, waaronder, maar niet beperkt tot, het ondertekenen van alle formulieren, akten en overeenkomsten, zonder dat hieruit voor RedStar kosten voortvloeien.

6.5 Voor zover het Intellectuele Eigendom door aanvraag of registratie kan worden verkregen, is uitsluitend RedStar daartoe bevoegd.

6.6 Indien tussen RedStar en de Klant een geschil ontstaat over Intellectuele Eigendom, wordt RedStar geacht rechthebbende te zijn, bij gebreke van tegenbewijs door de Klant.

7. PRIJZEN

7.1 De door RedStar opgegeven of met RedStar overeengekomen prijzen zijn Ex Works (Incoterms 2020) en exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede vracht- en verpakkingskosten, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 RedStar heeft het recht statiegeld in rekening te brengen voor de verpakking van de Producten en haar facturen met de statiegeldkosten dienovereenkomstig te verhogen. De statiegeldkosten zullen afzonderlijk op de factuur worden vermeld.

7.3 Indien na de aanbieding en/of de totstandkoming van een Overeenkomst factoren die de kostprijs bepalen, waaronder belastingen, rechten, invoerrechten, wisselkoersen, lonen, prijzen van goederen en/of diensten die RedStar al dan niet van derden betrekt, waaronder de prijzen van grondstoffen, transportkosten en/of energiekosten, worden verhoogd en/of gewijzigd, is RedStar gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

8. LEVERTIJD

8.1 De door RedStar opgegeven en met RedStar overeengekomen levertijden zijn bij benadering vastgesteld en mogen niet als fatale termijnen worden beschouwd. Overschrijding van een leveringstermijn verplicht RedStar niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht om enige verplichting uit de Overeenkomst niet na te komen of op te schorten, noch het recht om de Overeenkomst te ontbinden. De Klant heeft echter het recht de Overeenkomst te ontbinden indien en voor zover RedStar de bestelling niet binnen een redelijke termijn heeft uitgevoerd, nadat hij dienaangaande door de Klant is ingelicht. In dat geval is RedStar niet tot enige schadevergoeding gehouden.

8.2 De levertijd is gebaseerd op de werkomstandigheden die gelden van het aangaan van de Overeenkomst en op de tijdige levering van de goederen en/of diensten van derden die RedStar nodig heeft voor de nakoming van de Overeenkomst. Indien ten gevolge van een wijziging van de werkomstandigheden en/of te late levering van door RedStar benodigde goederen en/of diensten vertraging ontstaat, wordt de levertijd overeenkomstig de vertraging verlengd.

8.3 Indien vertraging aan de zijde van RedStar ontstaat ten gevolge van niet-nakoming door de Klant van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de Klant verlangde medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, wordt de levertijd verlengd met de duur van deze vertraging.

8.4 RedStar levert de Producten Ex Works (Incoterms 2020). Indien RedStar op verzoek van de Klant het vervoer van de Producten naar de Klant op zich neemt of laat nemen, doet RedStar dat voor rekening en risico van de Klant. De overdracht van het risico vindt plaats Af Fabriek.

8.5 Indien de Klant de Producten niet op de overeengekomen leveringsdatum of binnen de overeengekomen leveringstermijn afhaalt of doet afhalen, is RedStar gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan, zolang RedStar dit wenselijk acht.

8.6 RedStar is bevoegd de Overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te verlangen voor dat gedeelte van de Overeenkomst dat wordt uitgevoerd.

9. OVERMACHT

9.1 Indien RedStar door overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is RedStar gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten en/of rente.

9. 2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, burgeroorlog, onlusten, extreme weersomstandigheden, brand, overstroming, ongeval, ziekte of staking van personeel, epidemie of pandemie (met inbegrip van de Covid-19 pandemie) en/of overheidsmaatregelen die in het kader daarvan worden genomen, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, stroomstoring, cyberterrorisme of soortgelijke cyberaanvallen, veiligheidsincidenten, opzettelijke of toevallige beschadiging of verlies van gegevens, storende wettelijke bepalingen, import- en exportbeperkingen, door RedStar onvoorziene problemen bij de productie of het transport van de Producten, te late levering van goederen en/of diensten door derden die door RedStar zijn ingeschakeld en andere omstandigheden waarop RedStar geen invloed heeft.

9.3 In geval van een overmachtssituatie is RedStar bevoegd het niet-uitgevoerde deel van de Overeenkomst door schriftelijke kennisgeving aan de Klant te beëindigen. Indien de overmachtssituatie langer dan vier (4) weken duurt, is de Klant eveneens bevoegd het niet-uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst door schriftelijke kennisgeving aan RedStar te beëindigen.

9.4 Indien RedStar bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen, is RedStar gerechtigd de reeds geleverde Producten of delen daarvan afzonderlijk te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen alsof deze betrekking had op een afzonderlijke overeenkomst.

10. GEBREKEN EN KLACHTEN

10.1 RedStar staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde Producten in overeenstemming met de redelijke verwachtingen die de Klant op grond van de Overeenkomst mag hebben. Indien zich gebreken voordoen in de door RedStar geleverde Producten, zal RedStar, voor zover mogelijk en naar eigen keuze, deze gebreken (laten) herstellen, een redelijke prijsreductie aanbieden of een gelijkwaardig Product opnieuw aan de Klant leveren.

10.2 Gebreken die zich voordoen met betrekking tot de door RedStar geleverde Producten ten gevolge van een of meer van de volgende situatie(s), vallen niet onder de garantie zoals bepaald in artikel 10.1:
a. normale slijtage van de Producten;
b. gebruik van de Producten voor een ander doel dan waarvoor de Producten bestemd zijn;
c. onjuiste en/of oneigenlijke opslag, verwerking, verzorging of gebruik van de Producten door de Klant of een door de Klant ingeschakelde derde;
d. opslag, verwerking, verzorging of gebruik van de Producten door de Klant of een door de Klant ingeschakelde derde, in strijd met de (mondelinge) instructies van of namens RedStar, de in de Overeenkomst neergelegde informatie of enige door RedStar aan de Klant verstrekte documentatie met betrekking tot de Producten;
e. vandalisme, invloed van het weer of andere van buiten komende oorzaken.

10.3 De bewerking en/of (verdere) teelt van de Producten door de Klant geschiedt voor rekening en risico van de Klant. Afnemer vrijwaart RedStar voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of het gevolg zijn van de bewerking en/of (verdere) teelt van de door RedStar geleverde Producten.

10.4 Geringe afwijkingen in de Producten kunnen niet als gebreken worden aangemerkt en dienen door de Klant te worden aanvaard. Afwijkingen die, alle relevante omstandigheden in aanmerking genomen, redelijkerwijs geen of slechts een geringe invloed op de gebruikswaarde van de Producten kunnen hebben, zullen te allen tijde als geringe afwijkingen worden beschouwd. Indien de hoeveelheid van de geleverde Producten minder dan 3% afwijkt ten opzichte van de tussen Partijen overeengekomen hoeveelheid, geldt de afwijking in hoeveelheid als een geringe afwijking in de zin van dit artikel.

10.5 Onmiddellijk na ontvangst van de Producten dient de Klant de geleverde Producten te inspecteren, bij gebreke waarvan elk recht op reclame, vervanging en/of garantie vervalt. Elke klacht met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van de geleverde Producten en/of transportschade dient onmiddellijk, maar in geen geval later dan vierentwintig (24) uur, door Klant aan RedStar te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Producten geacht worden conform de Overeenkomst te zijn geleverd.

10.6 Klant dient klachten over de Producten en/of de uitvoering van de Overeenkomst binnen acht (8) dagen nadat Klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken aan RedStar te melden, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens RedStar vervalt.

10.7 In geval van een klacht van de Klant, is de Klant verplicht RedStar de gelegenheid te bieden de Producten te inspecteren en het Gebrek vast te stellen. De Klant is verplicht de Producten waarover gereclameerd was ter beschikking van RedStar te houden, bij gebreke waarvan elke vordering jegens RedStar vervalt.

10.8 Terugzending van geleverde Producten aan RedStar is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring en instructies van RedStar. De Producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Klant. RedStar is slechts gehouden tot vergoeding van de transportkosten indien en voor zover komt vast te staan dat RedStar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

10.9 Eventuele gebreken betreffende een gedeelte van de geleverde Producten geven de Klant niet het recht de gehele partij geleverde Producten af te keuren of te weigeren.

10.10 Klachten schorten de betalingsverplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst niet op.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 RedStar behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren Producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren Producten door Klant volledig zijn voldaan.

11.2 Indien de Klant in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is RedStar gerechtigd de aan RedStar toebehorende Producten voor rekening en risico van de Klant terug te (doen) halen van de plaats waar de Producten zich bevinden. In dit kader is RedStar gerechtigd het bedrijfsterrein van de Klant te betreden.

11.3 De Klant is niet gerechtigd het nog niet betaalde Product in pand te geven of in eigendom over te dragen. De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid, en herkenbaar als eigendom van RedStar, te bewaren. In dat verband is de Klant gehouden de Producten behoorlijk te verzekeren tegen diefstal, vandalisme, ontploffing, brand, overstroming en extreme weersomstandigheden.

12. ADVIES

12.1 RedStar zal naar beste vermogen trachten met haar adviezen of andere middelen van informatieverstrekking het beoogde resultaat te bereiken, doch biedt ter zake geen enkele garantie. Alle door RedStar verstrekte adviezen en andere informatie worden beschouwd als niet-bindende informatie.

12.2 De door RedStar verstrekte adviezen en andere informatie zijn uitsluitend bestemd voor de Klant. Derden kunnen aan die adviezen of informatie geen rechten ontlenen.

12.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RedStar is het de Klant niet toegestaan de inhoud van de door RedStar verstrekte adviezen en andere informatie openbaar te maken, of op enige andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

13. BETALING

13.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen van RedStar binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te worden betaald, in de valuta die op de factuur is aangegeven en uitsluitend op de wijze die op de factuur is aangegeven.

13.2 RedStar is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.

13.3 RedStar is gerechtigd deelleveranties afzonderlijk te factureren.

13.4 Klant doet afstand van enig recht op opschorting en verrekening en verkrijgt geen recht van retentie op de Producten. RedStar is te allen tijde bevoegd om enig bedrag dat zij aan Klant verschuldigd is te verrekenen met hetgeen Klant en/of aan Klant gelieerde ondernemingen aan RedStar verschuldigd zijn, ongeacht of deze bedragen reeds opeisbaar zijn.

13.5 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is Klant, zonder dat een nadere ingebrekestelling van RedStar is vereist, over het factuurbedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt beschouwd en onverminderd het recht van RedStar om volledige betaling te vorderen.

13.6 Alle kosten in verband met de inning van de betaling door RedStar zijn voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van EUR 20,00.

13.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en volledig opeisbaar bij niet tijdige betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, onder de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) wordt gesteld en/of indien enig beslag op de Klant wordt gelegd. Indien een van de bovengenoemde situaties zich voordoet, is de Klant verplicht RedStar daarvan onmiddellijk naar behoren in kennis te stellen.

13.8 Alle door de Klant gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

14. ANNULERING

14.1 Eenmaal geplaatst, kan een Klant een bestelling niet meer annuleren en/of een Overeenkomst met RedStar opzeggen. Indien Klant desondanks een bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert en/of een Overeenkomst met RedStar beëindigt, is Klant gehouden aan RedStar alle kosten te vergoeden die redelijkerwijs verband houden met de uitvoering van de bestelling of Overeenkomst en de door RedStar geleden winstderving.

15. VERKOOP

15.1 Klant is slechts gerechtigd tot doorverkoop van de geleverde Producten, indien:

a. de Producten worden doorverkocht in de originele door RedStar verstrekte verpakking;
b. Klant aan zijn afnemers dezelfde verplichtingen oplegt als de verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voor Klant voortvloeien.

16. TERUGROEPEN VAN PRODUCTEN

16.1 Indien de Klant een gebrek aan de geleverde Producten ontdekt of er kennis van krijgt dat een gevaar voor de menselijke gezondheid (zou kunnen) opleveren, zal de Klant RedStar daarvan onmiddellijk telefonisch en schriftelijk via communicatie@redstar.nl in kennis stellen. De kennisgeving dient de volgende informatie te bevatten:
a. de naam van het Product;
b. het nummer van de partij;
c. de leveringsdatum;
d. een specificatie van het gebrek;
e. alle overige informatie die redelijkerwijs van belang kan zijn in verband met het gebrek en de door RedStar in dat verband te nemen maatregelen.

16.2 Na kennisgeving aan RedStar van een gebrek in de zin van artikel 16.1 zullen partijen in overleg treden over de in dat verband te nemen maatregelen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het opschorten van de teelt en/of levering van de gebrekkige Producten of de Producten waarin de gebrekkige Producten zijn verwerkt, het bevriezen van de voorraad, ongeacht de partij die de Producten in voorraad houdt, en/of het terugroepen van producten. RedStar heeft te allen tijde het recht om naar eigen goeddunken te bepalen of maatregelen genomen zullen worden, welke maatregelen genomen zullen worden en de uitvoering daarvan.

16.3 Onverminderd deze Algemene Voorwaarden, zal de Klant in redelijkheid meewerken aan de uitvoering van alle maatregelen zoals door RedStar bepaald overeenkomstig artikel 16.2 en de kosten in verband daarmee dragen. Indien de Klant een gebrek aan de geleverde Producten ontdekt of constateert dat een gevaar voor de menselijke gezondheid (zou kunnen) opleveren, zal de Klant RedStar daarvan onmiddellijk telefonisch en schriftelijk in kennis stellen via communicatie@redstar.nl. De kennisgeving dient de volgende informatie te bevatten:

  • de naam van het Product;
  • het nummer van de partij;
  • de leveringsdatum;
  • een specificatie van het gebrek
  • alle andere informatie die redelijkerwijs van belang kan zijn in verband met het gebrek en de door RedStar in dat verband te nemen maatregelen.

17. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

17.1 Buiten het bepaalde in artikel 10.1 heeft Klant geen enkele aanspraak jegens RedStar wegens gebreken met betrekking tot de door RedStar geleverde Producten. RedStar is dientengevolge niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, immateriële schade, gederfde inkomsten, winstderving, stagnatieschade, reputatieschade en/of enige andere gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van RedStar.

17.2 RedStar is evenmin aansprakelijk in de zin van artikel 17.1 voor handelingen van haar werknemers of andere personen in haar macht, opzet of nalatigheid van deze personen daaronder begrepen.

17.3 RedStar is niet aansprakelijk voor de door RedStar aan de Klant gegeven adviezen of aanbevelingen, tenzij deze adviezen of aanbevelingen uitdrukkelijk deel uitmaken van een specifieke Dienst. In het geval van een specifieke Dienst geldt de aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen in dit artikel. Klant vrijwaart RedStar voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de door RedStar gegeven adviezen of aanbevelingen.

17.4 Klant vrijwaart RedStar, haar werknemers en door RedStar bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden, waaronder aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door RedStar, ongeacht de oorzaak, en tegen alle daaruit voor RedStar voortvloeiende kosten.

17.5 Schade aan de Producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van de verpakking van de Producten is voor rekening en risico van de Klant.

17.6 In alle gevallen waarin de Klant gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan het factuurbedrag voor de geleverde Producten als gevolg van of in verband waarmee de schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of RedStar, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

17.7 Iedere vordering jegens RedStar, tenzij deze door RedStar wordt erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

18. PERSONEEL VAN REDSTAR

18.1 Het is de Klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RedStar een arbeidsovereenkomst aan te gaan met een persoon die bij RedStar in dienst is of een persoon die in een voorafgaande periode van twaalf (12) maanden bij RedStar in dienst is geweest, dan wel deze persoon op andere wijze werkzaamheden ten behoeve van de Klant te laten verrichten, voor zover deze werkzaamheden niet worden verricht op basis van een met RedStar gesloten overeenkomst.

18.2 Het verbod in dit artikel geldt vanaf de datum van de eerste Overeenkomst tussen RedStar en de Klant en blijft gelden tot twaalf (12) maanden na de uitvoering van de laatste opdracht die aan of Overeenkomst die met de Klant is aangegaan.

18.3 Bij overtreding van het in dit artikel opgenomen verbod is Klant aan RedStar een boete verschuldigd van EUR 10.000,00 per overtreding en van EUR 2.500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de rechten van RedStar om nakoming van de Overeenkomst door Klant te vorderen en volledige vergoeding te eisen van alle door de overtreding veroorzaakte schade.

19. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

19.1 Bij het verzamelen en (verder) verwerken van persoonsgegevens van betrokkenen in het kader van de Overeenkomst zal RedStar de verplichtingen nakomen en adequate beschermingsmaatregelen nemen zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Uitvoeringswet GDPR en, vanaf het moment dat deze in werking treedt, de ePrivacy Verordening en alle aanverwante wet- en regelgeving.

19.2 Indien RedStar naar haar oordeel moet worden beschouwd als een gegevensverwerker in de zin van de GDPR, zal de Klant op eerste verzoek van RedStar en in aanvulling op het in dit artikel bepaalde, een schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomst met RedStar aangaan en ondertekenen, overeenkomstig het aan RedStar te verstrekken sjabloon.

19.3 De Klant vrijwaart RedStar tegen alle vorderingen van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, betrokkenen en overheidsinstanties), alsmede (financiële) administratieve sancties en kosten (met inbegrip van advocaatkosten) in verband met deze vorderingen, die voortvloeien uit een schending door de Klant van enige wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

20. VERTEGENWOORDIGING

20.1 Indien de Klant namens een of meer anderen optreedt, is de Klant, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, jegens RedStar aansprakelijk alsof hij zelf de Klant is.

20.2 Indien RedStar met twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen een Overeenkomst aangaat, zijn alle Klanten te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele Overeenkomst jegens RedStar.

20.3 Indien RedStar een Overeenkomst aangaat met een vennootschap in oprichting, blijven de oprichters na de bevestiging van de Overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele oprichting.

 

21. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

21.1 Deze Algemene Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst tussen RedStar en Klant waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

21.2 Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag 1980) is niet van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, noch op de Overeenkomst(en) tussen RedStar en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

21.3 De plaats van uitvoering van de Overeenkomst is de plaats waar RedStar haar statutaire zetel heeft.

21.4 Alle geschillen tussen RedStar en de Klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, locatie Den Haag, Nederland. In afwijking van deze bepaling is RedStar te allen tijde gerechtigd een geschil of vordering voor te leggen aan de bevoegde rechter van de plaats waar de Klant zijn statutaire zetel of feitelijke vestigingsplaats heeft.

22. SLOTBEPALINGEN

22.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van enige Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zal de geldigheid van andere bepalingen niet aantasten. RedStar en de Klant zijn verplicht bepalingen die nietig zijn, te vervangen door bepalingen die wel geldig zijn, en die zoveel mogelijk de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling weergeven.

22.2 De Nederlandse tekst is beslissend voor de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.

Versie, juni 2022