nl
PL
EN
alt

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING REDSTAR SALES BV

1. INLEIDING

REDSTAR Sales BV (hierna: “RedStar”) verwerkt dagelijks persoonsgegevens. RedStar respecteert de privacy van de betrokkenen van wie zij persoonsgegevens verzamelt en zorgt ervoor dat de informatie vertrouwelijk wordt behandeld. RedStar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze Privacy- en Cookieverklaring en handelt in de hoedanigheid van controleur. In deze Privacy- en Cookieverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens verwerkt worden en wat de doeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn.

Contactgegevens

REDSTAR Sales BV
Poortcamp 10
2678 PT De Lier
Nederland
+31 (0)174 531 000
communicatie@redstar.nl
Nummer Nederlandse Kamer van Koophandel: 56868618

RedStar heeft een eerste aanspreekpunt voor privacy-gerelateerde zaken. Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonlijke gegevens of over deze Privacy- en Cookieverklaring, kun je contact opnemen met de afdeling Human Capital van RedStar, HC@redstar.nl.

2. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN GEGEVENS

Uitvoering van de overeenkomst

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de uitvoering van overeenkomsten met onze klanten en leveranciers. In dat verband verzamelen wij naam- en adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en betalingsgegevens van onze klanten en/of leveranciers en onze contacten met die klanten en/of leveranciers. Als dat voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is, geven wij deze persoonsgegevens ook door aan derden.

(Directe) marketing

Om ons in staat te stellen je interessante informatie en reclame te geven, verzamelen wij ook commercieel interessante informatie over de bezoekers van onze website. Deze informatie wordt verzameld door middel van cookies. Deze informatie kan ook verzameld worden via de websites van onze partners en social media platforms, afhankelijk van je instellingen op die websites.

Sociale media

RedStar is te vinden op verschillende sociale media, zoals LinkedIn en Instagram. Wij kunnen je persoonlijke informatie gebruiken wanneer je de functies op deze websites en/of apps gebruikt. Telkens wanneer je een functie op zo’n website gebruikt, kunnen wij je persoonsgegevens verkrijgen via onze betreffende sociale media.

Bovendien zijn op onze website knoppen opgenomen om de webpagina’s van onze sociale media accounts te promoten. Deze knoppen werken door middel van een code van het sociale media platform. Zodra je op een knop klikt, plaatst deze code cookies, waardoor het social media platform je persoonlijke gegevens kan ontvangen, zoals je IP adres. Als je meer informatie wilt over de gegevens die door de social media platforms verzameld worden, verwijzen we je naar de privacy verklaringen van de betreffende social media.

CCTV bewaking

RedStar gebruikt CCTV bewaking om haar eigendommen te beschermen. Door middel van de CCTV beelden verzamelt RedStar informatie over de activiteiten van personen en bijzondere categorieën van persoonsgegevens. De CCTV beelden worden maximaal vier weken bewaard.

Aanvraagprocedure

RedStar verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van sollicitanten bij RedStar en de met haar verbonden ondernemingen. Wij verzamelen bijvoorbeeld naam, geslacht, geboortedatum, contactgegevens, motivatiebrieven en CV’s. Deze gegevens zijn van belang voor het afronden van de sollicitatieprocedure en worden uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure gewist. Als je toestemming geeft, kan RedStar je persoonlijke gegevens langer in zijn administratie bewaren, zodat we je in de toekomst opnieuw kunnen contacteren. In dat geval bewaren we je contactgegevens niet langer dan een jaar.

Medewerkers

RedStar verwerkt ook persoonsgegevens van haar werknemers. De rechtsgrondslag voor de verwerking van zulke persoonsgegevens is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met de werknemer en wettelijke verplichtingen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers verwijzen wij naar de informatie over de verwerking van persoonsgegevens die intern door RedStar wordt verstrekt.

Contactformulier

Je kunt contact met ons opnemen door middel van het digitale contactformulier op onze website of communicatie@redstar.nl. Om je correct te kunnen antwoorden, verzamelen we je naam, e-mail adres en je boodschap voor ons.

3. ONTVANGERS VAN GEGEVENS

Wij geven je persoonlijke gegevens niet door aan derden buiten RedStar, behalve in een of meer van de volgende situatie(s):

 • de uitvoering van de overeenkomst: wij geven je persoonsgegevens door aan derden als dat nodig is om onze contractuele verplichtingen na te komen;
 • met jouw toestemming: als je toestemming hebt gegeven voor het doorgeven van persoonsgegevens aan derden, kunnen wij dat doen. Je toestemming is alleen geldig als duidelijk is waarmee je hebt ingestemd en wat de gevolgen daarvan zijn;
 • externe verwerking: wij kunnen je persoonsgegevens overdragen aan derden die namens ons persoonsgegevens verwerken, in overeenstemming met onze instructies en ons privacybeleid en de passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen;
 • om wettelijke redenen: als wij naar onze mening verplicht zijn je persoonsgegevens met derden te delen op grond van de wet, gerechtelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties, kunnen wij dat doen;
 • wettelijke verplichtingen: als wij je persoonsgegevens moeten doorgeven wegens een wettelijke verplichting, kunnen wij je persoonsgegevens doorgeven aan de partij zoals wettelijk aangegeven.

RedStar sluit overeenkomsten met derde ontvangers van je persoonlijke gegevens om te verzekeren dat je persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld en voldoende beschermd zullen worden.

4. BEWAARTERMIJNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is, tenzij een wettelijke verplichting ons verplicht dat langer te doen. Na die tijd wissen wij je persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving.

5. OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS BUITEN DE EU

RedStar kan je persoonsgegevens doorgeven aan derden binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Landen binnen de EER hebben een vergelijkbaar niveau van bescherming als Nederland. RedStar zal je persoonsgegevens alleen doorgeven aan partijen in landen binnen de EER, als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

RedStar geeft je persoonsgegevens niet door aan landen buiten de EER, behalve wanneer het betreffende land een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens handhaaft. In dat geval gebruikt RedStar de standaard contractuele clausules zoals die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

6. COOKIES

Om je een goed functionerende website te kunnen bieden, gebruikt RedStar verschillende technieken waarmee ze persoonlijke gegevens verwerkt, zoals cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij je eerste bezoek aan onze website op je toestel worden opgeslagen. Cookies zijn bedoeld om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden doorgegeven aan beveiligde diensten van onze website of die van een derde.

Soorten cookies

RedStar gebruikt verschillende soorten cookies. Hieronder leggen we uit welke cookies op de website geplaatst worden:

 • functionele cookies: functionele cookies zorgen ervoor dat de websites dienovereenkomstig functioneren. Deze cookies verwerken geen andere persoonsgegevens dan de persoonsgegevens die door de betrokkene worden verstrekt. Daarom plaatsen we altijd functionele cookies;
 • analytische cookies: analytische cookies verzamelen statistische informatie over het gebruik van onze website. Door deze informatie te verzamelen kunnen we onze website ten behoeve van de bezoekers ervan verbeteren. We maken gebruik van Google Analytics. In dat verband wordt de volgende informatie verzameld:
  • (geanonimiseerde) IP-adressen;
  • technische kenmerken, zoals de browser die het gegevenssubject gebruikt;
  • door het gegevenssubject gebruikte zoekwoorden;
  • het door het gegevenssubject gebruikte platformtype;
  • via welke webpagina je naar onze website werd verwezen.
 • tracking cookies: tracking cookies verzamelen informatie over je (digitale) surfgedrag op en buiten onze website. Uit je surfgedrag kunnen we je voorkeuren en interesses afleiden. Op die manier kunnen we de informatie op onze website en eventuele advertenties personaliseren.

Toestemming voor het plaatsen van cookies

We hebben geen toestemming nodig om functionele te plaatsen. Als we analytische en/of tracking cookies gebruiken, vragen we je toestemming voordat we deze cookies daadwerkelijk gebruiken.

Bij je eerste bezoek aan onze website verschijnt een melding op onze website, In deze melding informeren we je over de cookies die we gebruiken en vragen we je toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als je niet wilt dat onze website cookies op je computer installeert, kun je het gebruik van cookies weigeren in de cookiemelding. Als je toestemming geeft voor het plaatsen van (bepaalde) cookies, zorgen wij ervoor dat alleen die cookies worden geplaatst waarvoor je ook werkelijk toestemming hebt gegeven.

Je kunt de cookies ook weigeren via je browserinstellingen. Als je je toestemming voor het plaatsen van cookies op een later tijdstip wilt intrekken, kun je je browserinstellingen dienovereenkomstig aanpassen.

You can also refuse the cookies via your browser settings. If you wish to withdraw your consent for the placement of cookies at a later time, you can adjust your browser settings accordingly.

7. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Als betrokkene heb je bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door RedStar of namens RedStar worden verwerkt, zoals het recht op inzage, rectificatie en wissen van persoonsgegevens, alsook het recht op beperking van de verwerking en op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder leggen we uit welke rechten je hebt en hoe je die kunt uitoefenen.

Recht op inzage van persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om informatie te krijgen over de vraag of wij je persoonsgegevens verwerken en, zo ja, het recht om toegang te krijgen tot je persoonsgegevens die door ons of namens ons verwerkt worden. Als wij je persoonsgegevens verwerken, informeren wij je ook over het doel of de doelen waarvoor wij je persoonsgegevens verwerken, met welke ontvangers wij je persoonsgegevens delen, de bewaartermijn van de persoonsgegevens en je rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Recht op rectificatie en aanvulling van persoonsgegevens

Als wij je persoonsgegevens verwerken, kun je ons verzoeken onnauwkeurige persoonsgegevens te rectificeren of de onvolledige gegevens die wij verwerken aan te vullen. Als wij je persoonsgegevens rectificeren of aanvullen, ontvang je een nieuw overzicht van de persoonsgegevens die door ons of namens ons verwerkt worden. Wij zullen dit overzicht ook delen met derde ontvangers die namens ons je persoonsgegevens verwerken.

Recht op wissen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om te vragen dat je persoonsgegevens uit of systemen gewist worden in een of meer van de volgende situaties:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verwerkten;
 • je trekt je toestemming voor (verdere) verwerking in en er bestaat geen andere rechtsgrond voor verwerking;
 • je met opgaaf van redenen bezwaar maakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er geen dwingende redenen zijn waarom wij niet met je bezwaar zouden instemmen;
 • wij je persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt;
 • we je persoonsgegevens moeten wissen vanwege een wettelijke verplichting;
 • we de persoonsgegevens hebben verzameld door middel van mobiele telefonie of internetdiensten.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen, in een of meer van de volgende situaties:

 • je hebt ons meegedeeld dat de door ons verwerkte persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn en je wenst beperking van de verwerking zolang wij de juistheid of onvolledigheid van je persoonsgegevens moeten verifiëren;
 • wij hebben je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt en je verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens;
 • we je persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het doel van de verwerking, maar ze nodig zijn voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • je een bezwaar indient voor de verwerking of je persoonsgegevens, maar wij moeten nagaan of er dwingende redenen zijn om door te gaan met de verwerking van je persoonsgegevens.

Als wij je verzoek tot beperking van de verwerking ontvangen, verwerken wij je persoonsgegevens pas nadat je toestemming voor de verwerking hebt gegeven of om dwingende redenen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als je ons je persoonsgegevens in een goed gestructureerd, gangbaar, digitaal bestandsformaat hebt verstrekt, heb je het recht om een kopie van die persoonsgegevens te vragen. Als je wilt dat wij je persoonsgegevens aan een andere partij overdragen, zodat die partij je persoonsgegevens kan verwerken, kun je ook zo’n verzoek indienen.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. In dat geval zullen wij de verwerking van je persoonsgegevens staken, behalve wanneer wij dwingende redenen hebben die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden.

Intrekken van toestemming

In het geval dat wij je persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, heb je te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. Als je je toestemming intrekt, heeft deze intrekking geen gevolgen voor de verwerking van je persoonsgegevens die vóór je intrekking plaatsvond.

Uitoefening van je rechten

Als je een of meer van je hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen via communicatie@redstar.nl. RedStar zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren, maar niet later dan vier weken nadat we je verzoek hebben ontvangen. Als we niet in staat zijn binnen vier weken bij je terug te komen, zullen we je tijdig op de hoogte stellen van de vertraging.

Om er zeker van te zijn dat jij de betrokkene bent op wie het verzoek betreffende de persoonsgegevens betrekking heeft, identificeren wij je voordat wij je verzoek in behandeling nemen. Deze identificatie gebeurt op de minst belastende manier, bijvoorbeeld door je te vragen je rechten uit te oefenen via je (persoonlijke) account of e-mail adres. Als er geen minder belastende manier is om je identiteit vast te stellen, zullen we je vragen ons een kopie van je identiteitskaart of paspoort te geven. In dat geval kun je je foto, de machineleesbare zone, het documentnummer en je burgerservicenummer anonimiseren.

8. AANSPRAKELIJKHEID

RedStar doet haar uiterste best om je de juiste informatie op haar website te geven. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie op deze website onvolledig of onjuist is. RedStar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten op deze website, noch voor eventuele (gevolg)schade die het gevolg is van het gebruik of het niet beschikbaar zijn van deze website of op deze website opgenomen hyperlinks die verwijzen naar de websites van derden.

9. KLACHTEN

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je je klacht indienen via de klachtenprocedure bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. De Gegevensbeschermingsautoriteit is bevoegd om je klacht te onderzoeken en te behandelen.

10. VRAGEN

Als je nog vragen hebt, kun je die voorleggen aan communicatie@redstar.nl.

Deze Privacy- en Cookieverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. RedStar behoudt zich het recht voor deze Privacy- en Cookie Verklaring periodiek te wijzigen. De nieuwste versie van de Privacy- en Cookieverklaring wordt op deze webpagina gepubliceerd.

Versie, april 2022